De gegevens die mij verstrekt worden via boekingen worden niet doorgegeven worden aan derden. Indien ik info doorstuur ivm met promo’s of cursussen kunnen jullie ten allen tijde uitschrijven. De volledige privacy policy kan je hieronder lezen:


Badhuis De Waterweg

Maaldestedestraat 72

8902 Zillebeke


Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens


Privacyverklaring


Open Huis Op Maat bvba/De Waterweg, hierna “wij is eigenaar van de website www.dewaterweg.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van De Waterweg gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten, onze klanten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker:

De Waterweg is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.dewaterweg.be hierna: “de Website” en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens:

Je kan de website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over badhuis De Waterweg, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens:

De persoonsgegevens die De Waterweg verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van De Waterweg. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, of behandeling verwerkt worden.

De Waterweg geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Open Huis op Maat/ De Waterweg verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.


 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

-        Je e-mailadres, aankomst- en vertrekuur, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via e-mail verkeer..

-        Je voornaam, familienaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag bij het invullen van een dynamisch formulier (vb wedstrijdformulier).

          We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

 

 

Doel van verwerking van persoonsgegevens:

          Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.

          De levering en facturatie van door jou bestelde producten en/of diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

          Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

          Je contacteren in het kader van een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

          Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Open Huis Op maat/De Waterweg om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

          Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

Je rechten

          Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die De Waterweg over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van de Waterweg verwijderd worden.

 

          Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Als je de informatie van De Waterweg niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail: pascale.schutte@skynet.be of per brief Imaaldestedestraat72, 8902 Zillebeke157 met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

 

 

Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

 

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

          Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 

          Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in

gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere

verantwoordelijken over te dragen.

 

          Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het

recht om die toestemming in te trekken.

 

          Uitoefening van je rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar: info@openhuis.be, per post: Ieperstraat 157, 8840 Staden.

 

          Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met De Waterweg via pascale.schutte@skynet.be of 0496/25 97 09. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je

een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Beveiliging:

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de

persoonsgegevens.

 

Toegang tot gegevens:

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Copyright:

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Waterweg.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring:

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.


Laatst bijgewerkt: mei 2018